Algemene Informatie

Basketbalclub Maasmechelen (BCM) is een sportieve, enthousiaste, verbindende sportclub, waar iedereen, meisjes en jongens, vanaf 4 jaar, kan leren basketten.

Sportief: Als lid van Basketbal Vlaanderen, verzorgt BCM in de regio Maasland, basketbal training en competitie op een voor iedere speler uitdagend en aangepast niveau, door gediplomeerde trainers in een gezonde en competitieve sfeer.

Enthousiast: BCM bestaat voor en door haar leden en achterban. Door op een positieve en enthousiaste manier het beste uit de leden te halen, halen we samen het beste uit de club. Met positiviteit en enthousiasme motiveren we iedereen om naar vermogen bij te dragen aan BCM zowel op sportief, sociaal, organisatorisch als op commercieel vlak.

Verbindend: BCM is een sportclub die gezamenlijk gedragen wordt door spelers, ouders, familie, vrienden, coaches, bestuur, supporters en sponsors. BCM maakt als sportclub deel uit van de maatschappij en neemt haar verantwoordelijkheid om vanuit haar positie positief bij te dragen aan de samenleving.

Haal het maximale uit jezelf, haal het maximale uit de club!

 

Wat doet BCM voor haar leden?

BCM zorgt ervoor dat alle randvoorwaarden om te kunnen trainen en spelen geregeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, tenues, sportmateriaal, zaalhuur, coaches, wedstrijdschema’s, kampen, wedstrijdmateriaal, scheidsrechters en clubactiviteiten. BCM zet haar jeugdopleiding centraal. Hierbij gaat het niet alleen om het aanleren van basketbal technieken, maar vooral ook om het leren spelen in een team. Het winnen van wedstrijden is, zeker tot en met U12, niet het belangrijkste. Belangrijker zijn het aanleren van de juiste technieken en het ontwikkelen van een goede mentale basishouding. Basketbal is een sport waarbij samenspel, aanval en verdediging even belangrijk zijn, daarom wordt aan al deze elementen gewerkt. BCM werkt met een doorgaande leerlijn vanaf U8. Daarbij worden (sommige) leden vanaf U16 ook opgeleid tot coach en/of scheidsrechter.

Wat verwacht BCM van haar leden en ouders?

BCM wil met enthousiasme en positiviteit het beste uit haar leden en de club halen. Om dat te kunnen realiseren, streven we naar een sfeer van respect voor mensen en materiaal, van sportiviteit en fair-play. BCM wil deze sfeer onder meer creëren door heldere afspraken. We verwachten van alle leden en ouders dat ze deze afspraken onderschrijven. Vele handen maken licht werk. Daarom wordt van elk lid en zijn/haar ouders een actieve bijdrage in de club verwacht. Taken waar ouders voor ingezet worden zijn onder meer ploegverantwoordelijke (2 personen per ploeg) en bij wedstrijden: jurytafel, trakteren, gastheer/-vrouw en tenues wassen. De coördinatie van ploeg gebonden taken gebeurt door de ploegverantwoordelijke. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de ouders in de club. Uiterlijk elke woensdag zal door de ploegverantwoordelijke aan de teamleden/ouders een e-mail gestuurd worden met de actuele informatie over wedstrijden, trainingen en clubactiviteiten. Ook van spelende leden (vanaf U16) wordt een actieve bijdrage in de club verwacht. Zo wordt van elke speler verwacht dat hij/zij minimaal 2 keer per jaar als scheidsrechter actief is en wordt hulp verwacht bij clubactiviteiten.

Visie

Wat is de rol van BCM in de maatschappij?
Wat is de stip op de horizon, waar we naartoe werken?

Het verlangen om het maximale uit haar leden en de club te halen staat niet alleen centraal in basketbal, ook wat betreft haar maatschappelijke positie streeft BCM naar het allerhoogste.

Basketbalclub Maasmechelen (BCM) vindt sport belangrijk. Door jongeren en hun ouders actief te verbinden aan sport en de sportclub draagt BCM positief bij aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het tegengaan van diverse vormen van (jeugd-)problematiek (bv. overgewicht, schooluitval, mentale weerbaarheid, individualisering en polarisering). Juist sport kan een centrale rol spelen bij het bestrijden van deze problematieken. Sport is iets wat veel kinderen en jongeren van nature graag doen. Daardoor kunnen we ook iets van ze terugvragen. Sport leert jongeren niet alleen te NEMEN, maar ook te GEVEN. En daarmee leren ze zich op een positieve manier te ontwikkelen. Door sport op een goede en intensieve manier aan kinderen en jongeren aan te bieden worden ze via sport ook voorbereid op hun latere rol in de maatschappij. Daarom wordt binnen BCM niet alleen aandacht besteed aan techniek, tactiek en basketbalvaardigheden, maar ook aan de mentale ontwikkeling van kinderen en jongeren.

BCM vraagt niet alleen wat terug van de kinderen en jongeren, BCM vraagt ook wat terug van de ouders. Basketbal is een teamsport en BCM is een club die gedragen wordt door de vrijwilligers uit haar achterban. Alleen samen halen we het beste uit de club. Sport is een blauwdruk van het leven en speelt een verbindende rol in het ontstaan van gemeenschapszin in de maatschappij. BCM draagt hieraan bij door allianties aan te gaan met andere organisaties, zoals scholen, andere sportclubs en (lokale) ondernemers.

BCM neemt het fysieke, sociale en emotionele welzijn van haar spelers bijzonder serieus. Door ze op alle gebieden optimaal te begeleiden, zorgen we dat ze het maximale uit de club halen. Omgekeerd verwachten we dat elke speler en ouder de missie, visie en kernwaarden van BC Maasmechelen onderschrijft en zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden: voor zichzelf, zijn/haar team, zijn/haar club, zijn/haar sport en de maatschappij waar hij/zij leeft. De drang om het maximale uit jezelf en je omgeving te halen, staat niet alleen centraal in basketbal.


Uitgangspunten

Welke waarden en uitgangspunten stellen we centraal om onze missie en visie waar te kunnen maken?

Opleiding en ontwikkeling

Basketbalclub Maasmechelen (BCM) plaatst opleiding en ontwikkeling centraal. BCM streeft er naar om het volledig potentieel van een speler naar boven te halen, zowel op technisch, tactisch als mentaal vlak.

BCM gelooft in de educatieve waarde van sport. Basketbal spelen op een zo hoog mogelijk niveau bevordert karaktertrekken die van onschatbare waarde zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Denk aan de wilskracht en discipline om jouw top te bereiken, aan de sociale vaardigheden om een gemeenschappelijk doel te bereiken en aan het respecteren van de codes van sportiviteit en respect. BCM legt de lat zowel binnen als buiten het veld hoog. In sportief opzicht willen we spelers ontwikkelen naar hun hoogst haalbare niveau. Naast het sportieve verwachten we van elke speler ook een bijdrage in het grote geheel en de club.

Het aanleren van basistechnieken begint vanaf U8 en wordt elke volgende jeugdploeg verder aangescherpt. Deze basistechnieken zijn essentieel voor een kwalitatieve doorstroming naar elke volgende jeugdploeg en uiteindelijk een seniorenteam. Plezier in het (basketbal-)spel is een belangrijk middel om dit doel te bereiken.

Voor spelers vanaf U16 is het een meerwaarde om het basketbalspel ook als coach of scheidsrechter te ervaren. Daarom zet BCM zich in voor het (intern) opleiden van coaches en scheidsrechters.

Basketbal is een competitieve sport. Toch is tot en met U12 wedstrijden winnen niet de primaire doelstelling. De primaire doelstelling is de ontwikkeling van een speler op technisch, tactisch en mentaal niveau. Trainingen, wedstrijden en kampen zijn opleidingsmomenten. Pas vanaf U14 wordt het competitieve element belangrijker. Binnen de jeugdopleiding komen alle spelers tijdens de wedstrijden voldoende aan bod.

Mentale ontwikkeling

Spelers bij BC Maasmechelen hebben ook mentale vaardigheden nodig om het maximale uit zichzelf te halen. Zowel voor hun basketbal carrière, als voor hun (latere) maatschappelijke leven. Basisfeit hierbij is dat het niveau van de mentale vaardigheden per speler verschilt, evenals het feit dat de één meer aanleg binnen een bepaalde sport heeft dan de ander. Voor iedereen die het maximale uit zichzelf wil halen, is ontwikkeling nodig op technisch, tactisch en mentaal gebied. Hiervoor werkt BCM met gediplomeerde coaches. Centraal in de begeleiding van de spelers staat daarbij één begrip: consequentzijn. Dat is de essentie om een sportmentaliteit te ontwikkelen. Alleen door iedere keer terug te komen op de geformuleerde kernwaarden van de opleiding, zal er een verandering in het gedrag van spelers plaatsvinden. Daarin past natuurlijk ook de continue confrontatie van een speler met de gevolgen van zijn/haar gedrag. Deze aanpak zal leiden tot een respectvolle benadering van elkaar, binnen het team, binnen de club en daarbuiten.

Om de mentale ontwikkeling van de spelers te begeleiden hanteert BCM vier kernwaarden:

  1. TEAM EERST_ het eigen belang is ondergeschikt aan het teambelang
  2. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID _Wat had IK beter kunnen doen?
  3. MENTALE KRACHT _ doorgaan waar anderen stoppen
  4. BEWUST MEEBEWEGEN _ bewust omgaan met emoties, handelen uit controle

Gezonde club

Om de missie van BCM waar te kunnen maken is een gezonde club essentieel. Alle betrokkenen bij BCM dragen hieraan bij. BCM streeft naar een gezonde, positieve sfeer, met een open communicatie, waar taken gezamenlijk gedragen worden.

Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ worden alle betrokkenen gevraagd om een actieve bijdrage te leveren in de club. Taken die ingevuld kunnen worden zijn bijvoorbeeld jurylid tijdens wedstrijden, chauffeur bij uit-wedstrijden, gastheer/-vrouw bij thuiswedstrijden of ploegverantwoordelijke.

Om een gezonde, positieve sfeer te waarborgen is het belangrijk dat conflicten en onenigheden zo snel mogelijk worden uitgesproken. Doe dat direct met de persoon in kwestie en kaart het, indien nodig, ook bij de coach of ploegverantwoordelijke aan. Zij zullen, indien nodig, ook het bestuur informeren.

Ook om BCM financieel gezond te houden, draagt iedereen zijn steentje bij. Dat kan op veel verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld via lidgeld, trooper.be/BCM, het aandragen van ideeën voor en organiseren van clubactiviteiten of het aandragen van sponsors.

Daarnaast gaan sporten en gezondheid hand in hand. BCM neemt haar verantwoordelijkheid als voorbeeldfunctie in de maatschappij en stimuleert gezonde gewoonten en gezond gedrag bij haar leden.

Samenwerking

BCM maakt deel uit van de samenleving en werkt actief samen met andere partijen.

  • Met collega basketbalclubs wordt een intensievere, win-win samenwerking opgebouwd. Dit gebeurt enerzijds op sportief vlak door het uitwisselen van ideeën en samen uitwerken van sportieve fundamenten. Anderzijds wordt op administratief, financieel vlak samenwerking gezocht, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of sponsoring.
  • Met basisscholen willen we een samenwerking opstarten, om enerzijds onze liefde voor basketbal en sport over te dragen aan kinderen en jongeren, ook buiten de club. Deze samenwerking zal er ook toe leiden dat meer kinderen en jongeren hun weg vinden naar BCM. Dergelijke samenwerking kan gaan van promoten van basketbal op scholen (bv door gastlessen) tot het organiseren van een scholencompetitie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *